Heikki Autto: Tur­val­li­suu­den var­mis­ta­mi­nen on tulevan edus­kun­nan tärkein tehtävä

Heikki Autto: Tur­val­li­suu­den var­mis­ta­mi­nen on tulevan edus­kun­nan tärkein tehtävä

Suomea on perinteisesti pidettyä yhtenä maailman turvallisimmista maista. Tulevan eduskunnan tehtävä on huolehtia, että Suomi on sitä myös tulevaisuudessa. Vahvistamme ulkoista turvallisuuttamme liittymällä puolustusliitto Naton jäseneksi, mutta samalla on tärkeää huolehtia myös maamme sisäisestä turvallisuudesta, Kokoomuksen lappilainen kansanedustaja Heikki Autto linjaa.

Suomen pitää olla maailman turvallisin maa, Heikki Autto linjaa.

Suomea pidetään monien kansainvälisten arvioitsijoiden mukaan maailman turvallisimpana maana, joka on huolehtinut hyvin sekä sisäisestä että ulkoisesta turvallisuudestaan. Venäjän hyökkäys Ukrainaan sai Suomen kuitenkin nopeasti vahvistamaan sotilaallista turvallisuuttaan hakemalla Pohjois-Atlantin liiton eli Naton jäseneksi.

Kokoomuksen pitkäaikainen tavoite Nato-jäsenyydestä on pian täyttymässä ja Kokoomuksen lappilaiskansanedustaja Heikki Autton mukaan se kohentaa merkittävästi Suomen turvallisuutta ja kansainvälistä asemaa.

– Tulevalla eduskunnalla on kuitenkin edessään tärkeitä turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä, lähtien siitä millainen Nato-liittolainen Suomesta tulee aina siihen, miten arjen turvallisuus joka puolella maata varmistetaan. Suomen pitää olla maailman turvallisin maa myös tulevaisuudessa, Heikki Autto linjaa.

Suomen Nato-jäsenyys lisää turvallisuutta koko Pohjolassa

– Suomen on oltava aktiivinen ja luotettava Nato-liittolainen. Heti jäsenyyden alusta asti meidän on tärkeää olla mukana kaikissa pöydissä, joissa Pohjolan turvallisuuteen vaikutetaan, Autto sanoo.

– Meidän tulee määrätietoisesti edistää sellaisia ratkaisuja, joissa Suomeen voitaisiin sijoittaa Naton pysyviä monikansallisia toimintoja, kuten alueellinen komentokeskus tai arktisten olosuhteiden osaamiskeskus. Naton esikuntatoiminnot vahvistaisivat liittokunnan läsnäoloa Suomessa. Lisäksi niillä olisi myös taloudellinen ja työllistävä vaikutus meillä Lapissa, jonne ne hyvin luontevasti voisivat sijoittua, Autto näkee.

Ollakseen vaikutusvaltainen jäsenmaa, Suomen on oltava näkyvä myös Naton harjoitustoiminnassa. Autton mukaan Lapin Jääkäriprikaati, Rovajärven harjoitusalue ja Lapin lennosto tulevat varmasti tutuiksi kumppanimaiden joukoille.

– Yhteiset harjoitukset lisäävät paitsi omaa ja liittokunnan yhteistä suorituskykyä niin ne tuovat myös paljon taloudellista toimeliaisuutta alueelle myös sellaisina aikoina, jotka eivät esimerkiksi matkailun näkökulmasta ole sesonkiaikoja, Autto toteaa.

Suomen puolustuksen kulmakivet säilyvät jatkossakin

Suomen keskeisin tehtävä Natossakin on puolustaa Suomea. Suomella on myös iso rooli Itämeren alueen sekä Euroopan arktisen alueen puolustuksen rakentamisessa ja alueiden valvonnassa yhdessä Itämeren alueen maiden ja etenkin muiden Pohjoismaiden kanssa.

– Suomen puolustusratkaisu, jossa yleinen asevelvollisuus tuottaa riittävät, hyvin koulutetut reservit koko maan puolustamiseen on jatkossakin se perusta, jonka varaan puolustusta rakennetaan, Autto toteaa.

Autton mukaan asepalveluksen yhteiskunnallista merkitystä tulisi vaalia nykyistä enemmän.

– Tavoitteena tulee olla, että paljon nykyistä suurempi osa ikäluokasta kykenee palveluksen suorittamaan. Asevelvollisuusikäisten fyysinen ja henkinen hyvinvointi on keskeinen mittari siitä, miten meillä hyvinvointiyhteiskunnan palvelut laajemminkin toimivat, Autto pohtii.

Autton mukaan myös asevelvollisuusikää tulee muuttaa niin, että yläikärajaa joko merkittävästi nostetaan tai poistetaan kokonaan.

Autton mukaan myös asevelvollisuusikää tulee muuttaa niin, että yläikärajaa joko merkittävästi nostetaan tai poistetaan kokonaan.

Poliisien määrää tulee lisätä

Autto muistuttaa, että ulkoisen turvallisuuden varmistamisen ohessa tulevan eduskunnan tulee kiinnittää erityistä huomiota myös sisäisen turvallisuuden varmistamiseen.

– Ruotsissa on nähty, kuinka hyvinvoivassakin yhteiskunnassa sisäisen turvallisuuden tila voi järkkyä, jos sitä ei riittävästi vaalita. Tässä asiassa Ruotsin tie ei saa muodostua Suomen tieksi, Autto sanoo.

Turvallisen yhteiskunnan rakentaminen on kokonaisvaltaista työtä, mutta turvallisuusviranomaisten riittävä läsnäolo kaikkialla Suomessa takaa turvallisen arjen. Autto korostaa, että asuinpaikasta riippumatta on voitava luottaa siihen, että apu on saatavilla ja rikokset eivät jää selvittämättä. Tämä edellyttää riittävää poliisien määrää.

– Kokoomuksen tavoite on nostaa poliisien määrä yli 8 000 poliisiin. Se onnistuu vain määrätietoisilla toimilla, joilla vaikutetaan siihen, että poliisikoulutukseen hakeutuu riittävästi hyviä hakijoita, koulutusmäärät pidetään korkealla tasolla ja poliisin määrärahat riittävät virkojen täyttämiseen. Olemme vaatineet nykyiseltä hallitukselta suunnitelmaa poliisien määrään määrätietoisesta nostamisesta, mutta sekä suunnitelman tekeminen että toteuttaminen jäi tulevalle hallitukselle. Kokoomus lupaa, että hoidamme tämän asian kuntoon, jos tulevassa hallituksessa olemme, puoluevaltuuston puheenjohtajana toimiva Autto lupaa.

Pelastajapula täytyy ratkaista

– Jokaisen pitää voida luottaa siihen, että apua saa, kun sitä tarvitsee. Siksi kokoomukselle on tärkeää, että myös pelastuspalveluista pidetään hyvää huolta, Autto sanoo.

Autton mukaan on tärkeää, että pelastuspalveluiden taloudelliset resurssit tulevat turvatuiksi osana perustettuja hyvinvointialueita.

Lappilaisen kansanedustajaehdokkaan mukaan lähivuosien suurin haaste pelastuspalveluiden osalta on Suomea kohtaava vakava pelastajapula. Tulevien vuosien eläkepoistumaa, alanvaihtoa ja urakiertoa koskevien arvioiden mukaan Suomessa on vuoteen 2030 mennessä noin 1 500 uuden pelastajan tarve. Tämän lisäksi toimintavalmiuden parantamisesta ja varallaolojärjestelmään liittyvistä muutoksista johtuen pelastuslaitosten henkilöstössä on noin 1 000 päätoimisen henkilön lisätarve. Yhteensä tämän vuosikymmenen pelastajatarve on siten noin 2 500 pelastajaa.

Pelastustoimen henkilöstön nykyiset koulutusmäärät eivät pysty mitenkään vastaamaan henkilöstön tarpeeseen vaan käytännössä pelastajakoulutuksen määrä tulee ripeästi kaksinkertaistaa, jotta palvelut kyetään turvaamaan joka puolella maata, Autto kertoo Kokoomuksen tavoitteesta.

Pelastustoimen henkilöstön nykyiset koulutusmäärät eivät pysty mitenkään vastaamaan henkilöstön tarpeeseen vaan käytännössä pelastajakoulutuksen määrä tulee ripeästi kaksinkertaistaa, jotta palvelut kyetään turvaamaan joka puolella maata, Autto kertoo Kokoomuksen tavoitteesta.

Autto painottaa myös sopimuspalokuntien merkitystä, jotka hoitavat Lapissakin aivan keskeisen osan pelastuspalveluista.

– Ilman sopimuspalokuntalaisia arjen turvallisuuden takaaminen ei mitenkään onnistuisi. Siksi myös sopimuspalokuntalaisten löytämiseen tulee kiinnittää aivan yhtä lailla huomiota, Autto pohtii.

Oikeusvaltiota tulee vahvistaa ja rangaistuksia maltillisesti koventaa

Kokoomus haluaa uudistaa Suomen kriminaalipolitiikkaa. Suomen kriminaalipoliittisen järjestelmän vahvuuksia ovat pieni vankiluku ja se, että rikoksen tekijät pyritään saamaan takaisin kaidalle tielle.

– Tasapaino siinä, kuinka paljon järjestelmämme keskittyy rikoksen tekijään ja kuinka paljon rikoksen uhriin, on kuitenkin järkkynyt. On aika nostaa uhrin asema ja rikosten estäminen keskiöön ja saattaa rikoksiin syyllistyvät vastuuseen teoistaan, Autto toteaa Kokoomuksen tavoitteista.

Autton mukaan rötöstelyä ymmärtävä kulttuuri on viime vuosina mennyt liian pitkälle.

– Erityisesti nuorten oirehtimiseen omaisuus- ja väkivaltarikoksin sekä huumeiden käytöllä tulee puuttua jämäkämmin viranomaisyhteistyöllä, jotta nuoret saadaan ohjattua takaisin opintoihin ja työelämään pois uhkaavalta rikollisen elämäntavan polulta, Autto sanoo.

Myös vakavien rikosten osalta erityisesti seksuaali- ja väkivaltarikoksista tuomittavia rangaistuksia on kovennettava. Kokoomuksen tavoitteena on, että raiskauksen vähimmäisrangaistus on nostettava 2 vuoteen vankeutta, jotta varmistetaan tuomittavien vankeusrangaistusten ehdottomuus. Lisäksi lapsiin kohdistuvien rikosten vähimmäisrangaistuksia on kovennettava kautta linjan.

– Lisäksi Suomessa on Norjan tapaan otettava käyttöön varmuusvankeus, jolla varmistetaan vaarallisten rikollisten pysyminen kokonaan pois kaduilta vaarantamasta kanssaihmisten turvallisuutta. Haluamme koventaa ampuma-aserikosten sekä katujengirikollisuuteen liittyvien rikosten rangaistuksia, jotta meillekin rantautumassa oleva ilmiö saadaan juurittua kokonaan pois ennen kuin se ehtii tänne juurtua, Autto toteaa keskeisistä tarpeista kiireellisten lainsäädäntömuutosten osalta.

Autton mukaan Suomella on kaikki edellytykset olla tulevaisuudessakin maailman turvallisin maa, kun asia otetaan riittävän vakavasti.

– Tulevan hallituksen on aika kääriä hihat ja ryhtyä toimeen sen varmistamiseksi, että suomalaisten turvallisuus taataan ja Suomi on oikeudenmukainen ja hyvä maa meille kaikille, Autto toteaa päättäväisenä.